Životopis


Ebon

<p>Pom&aacute;h&aacute;m lidem zejm&eacute;na od bolesti zad, t&eacute;měř kdekoliv to jde. M&aacute;m cit pro dotek a vn&iacute;m&aacute;m jemn&eacute; sign&aacute;ly, kter&eacute; ovlivňuj&iacute; pohybov&yacute; apar&aacute;t. Se svoj&iacute; silou pracuji vědomě, přizpůsobenou potřebě klienta. Fascinuje mě, jak relativně jednoduch&eacute; techniky manu&aacute;ln&iacute; n&aacute;pravy mohou lidem z minuty na minutu pomoci od blok&aacute;d a bolesti. Způsob jak&yacute;mi pom&aacute;h&aacute;m m&aacute;m vyzkou&scaron;en&eacute; na vlastn&iacute;m tělu, zejm&eacute;na d&iacute;ky faktu že s&aacute;m služeb chiropraktika použ&iacute;v&aacute;m.</p> <p><strong>V co věř&iacute;m?</strong><br /> Mak&aacute;m na tom, abych byl &scaron;tastn&yacute;. Věř&iacute;m v to, že vědom&yacute; život je cesta jak b&yacute;t &scaron;tastn&yacute;, m&iacute;t dobr&eacute; vztahy a hojnost ve v&scaron;ech spektrech lidsk&eacute; existence. Věř&iacute;m v j&iacute;zdu na Harley Davidson, tato značka je moje velk&aacute; v&aacute;&scaron;eň. Moje cesta z nevědom&eacute;ho do života vědom&eacute;ho započala v okamžiku poprv&eacute; jsem poprv&eacute; usedl na motorku, zařadil jedničku a vyrazil na prvn&iacute; samostatnou j&iacute;zdu. Motorka mě uč&iacute; ž&iacute;t v př&iacute;tomnosti tzv. &bdquo;Tady a teď&ldquo;. J&iacute;zdou v jedn&eacute; stopě jsem si postupně začal uvědomovat, že jde o v&iacute;c, než jen přež&iacute;t, že jde o to, už&iacute;t si tu b&aacute;ječnou životn&iacute; j&iacute;zdu na maximum. <strong>Věř&iacute;m v to, že cesta je c&iacute;l&hellip; </strong></p> <p><strong>Jak&aacute; je moje cesta?</strong><br /> Fyzioterapeutick&yacute;m mas&aacute;ž&iacute;m jsem se vyučil př&iacute;mo u Mark&eacute;ty Shaaze a mus&iacute;m ř&iacute;ci, že jej&iacute; způsob pr&aacute;ce s tělem u du&scaron;&iacute; mě nepřest&aacute;v&aacute; fascinovat. Postupy manu&aacute;ln&iacute; medic&iacute;ny neust&aacute;le zdokonaluji v New Way Akad&eacute;mia což je propracovan&yacute; terapeutick&yacute; syst&eacute;m, kter&yacute; se zaměřuje na manu&aacute;ln&iacute; n&aacute;pravu jednotliv&yacute;ch kloubn&iacute;ch spojen&iacute; do spr&aacute;vn&eacute; polohy velmi jemn&yacute;m a citliv&yacute;m způsobem u velmi zku&scaron;en&eacute;ho chiropraktika Zdeňka Ga&scaron;per&aacute;ka. Na sv&eacute; duchovn&iacute; cestě se snaž&iacute;m otevř&iacute;t sv&eacute; srdce co nejv&iacute;ce dokoř&aacute;n, uč&iacute;m se překon&aacute;vat strach z nezn&aacute;ma, a to mě umožňuje vstupovat do jin&yacute;ch pomysln&yacute;ch &bdquo;vesm&iacute;rů a realit&ldquo;. Uč&iacute;m se pokoře, &uacute;častn&iacute;m se řady rozvojov&yacute;ch kurzů v oblasti vědom&eacute;ho byt&iacute;, tantry a &scaron;amanismu.</p> <h2>Absolvovan&eacute;&nbsp;kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Manu&aacute;ln&iacute; n&aacute;pravy kloubn&iacute;ch spojen&iacute;</li> <li>Hloubkov&aacute; fyzio mas&aacute;ž</li> <li>Těhotensk&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Breussova mas&aacute;ž p&aacute;teře</li> <li>Indick&aacute; antistresov&aacute; mas&aacute;ž</li> </ul>

Katka Málková

<p>Život m&aacute; spousty barev, stal se pro mě daleko barevněj&scaron;&iacute; před p&aacute;r lety, tehdy jsem pochopila, že strůjcem sv&eacute;ho osudu jsem j&aacute;, a zavn&iacute;mala jsem hloubku života, jeho odst&iacute;ny.</p> <p>Mas&aacute;ž je pro mě radost&iacute;. Je to hra dynamiky, s&iacute;ly doteků a tance. Otev&iacute;r&aacute; star&aacute; zraněn&iacute; a l&eacute;č&iacute; ducha. Mas&aacute;ž je p&eacute;č&iacute; o n&aacute;s samotn&eacute;, na fyzick&eacute; i duchovn&iacute; &uacute;rovni. Když se dot&yacute;k&aacute;me partnera, čtyřnoh&eacute;ho mil&aacute;čka, matky země či se n&aacute;s dot&yacute;k&aacute; př&iacute;jemn&eacute; bavlněn&eacute; pr&aacute;dlo, kůže se st&aacute;v&aacute; informačn&iacute;m kan&aacute;lem. Je to tok př&iacute;jemn&yacute;ch pocitů. Miluji n&aacute;dheru rozmanitosti a dotek, jenž zahřeje u srdce. Mas&aacute;ž u Shaaze je &uacute;zce spjat&aacute; se z&aacute;kony lidsk&eacute;ho těla. Vn&iacute;m&aacute; ho velmi pečlivě a detailně. A to je velmi podstatn&eacute;! Jde do hloubky a tud&iacute;ž k na&scaron;emu prav&eacute;mu j&aacute; a to je můj jedin&yacute; sen, b&yacute;t teď a tady, v na&scaron;em pravdiv&eacute;m opravdov&eacute;m a jedinečn&eacute;m J&Aacute;</p> <h2>Absolvovan&eacute;&nbsp;kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Hloubkov&aacute; fyzio mas&aacute;ž</li> <li>Těhotensk&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Breussova mas&aacute;ž p&aacute;teře</li> <li>Indick&aacute; antistresov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Energetick&eacute; dr&aacute;hy v těle</li> <li>Medov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>L&aacute;vov&eacute; kameny</li> <li>Setkani se se svou vlastni smrti, Alan Lowen</li> <li>Žensk&eacute; kruhy, Ivana Megova</li> <li>Umeni byt, Alan Lowen</li> <li>Bioenergetika, Tantra John Hawken</li> </ul>

Jirka Žitný

<p><em><strong>Lidsk&eacute; tělo je fascinuj&iacute;c&iacute;. Hmota, kterou jsme.</strong></em></p> <p style="margin-left: 40px;">Dodnes m&aacute;m na živ&eacute; paměti momenty mezi čtvrt&yacute;m a p&aacute;t&yacute;m rokem života, kdy mne v dom&aacute;c&iacute; knihovně uhranul svazek s realistick&yacute;mi ilustracemi natolik, že jsem se je&scaron;tě v před&scaron;koln&iacute;m věku naučil č&iacute;st, abych porozuměl popiskům ony kresby doprov&aacute;zej&iacute;c&iacute;. Tou knihou byla Anatomie lidsk&eacute;ho těla. Tetičky na n&aacute;v&scaron;těvě jsem pak ohromoval třeba t&iacute;m, že v&iacute;m co je fontanela nebo kde maj&iacute; svůj Nervus Ischiadicus. A když jsem posl&eacute;ze psal Jež&iacute;&scaron;kovi, aby mi k V&aacute;nocům přinesl lidskou kostru nebo alespoň lebku, m&aacute;lokdo v t&eacute; době pochyboval, že by ze mě mohlo vyrůst něco jin&eacute;ho než l&eacute;kař.</p> <p><em><strong>Nem&eacute;ně fascinuj&iacute;c&iacute; je lidsk&yacute; duch. Energie, kterou jsme.</strong></em></p> <p style="margin-left: 40px;">Vzdor předpokladům, ub&iacute;ral jsem se ve sv&eacute;m studiu cestou obchodu a ekonomie. Zaujet&iacute; lidsk&yacute;m tělem ustoupilo&nbsp;na čas do pozad&iacute; a uvolnilo&nbsp;tak sv&eacute; m&iacute;sto z&aacute;jmu o o nic m&eacute;ně důležitou&nbsp;nefyzickou, jakož i metafyzickou&nbsp;podstatu&nbsp;lidsk&eacute; bytosti. Prvn&iacute;m světlem na cestě duchovn&iacute;m hou&scaron;t&iacute;m, kter&eacute; v devades&aacute;t&yacute;ch letech poměrně mohutně prorostlo na&scaron;&iacute; porevolučn&iacute; společnost&iacute;, byla Patricie Anzari,&nbsp;jej&iacute; skupinov&eacute; meditace a předn&aacute;&scaron;ky na t&eacute;ma transperson&aacute;ln&iacute; psychologie. Coby př&iacute;m&aacute; žačka Prof. Stanislava Grofa v metodě Holotropn&iacute;ho d&yacute;ch&aacute;n&iacute; se pro mě stala mostem ke zkoum&aacute;n&iacute; Grofovy celoživotn&iacute; pr&aacute;ce v oblasti změněn&yacute;ch stavů vědom&iacute; a jejich ozdravn&eacute;ho potenci&aacute;lu.</p> <p><em><strong>Prolnut&iacute; ob&eacute;ho, kl&iacute;č spojen&iacute; jednoho s druh&yacute;m v harmonick&eacute;m celku představuj&iacute;c&iacute;m Byt&iacute;,&nbsp;nelze pak jinak zv&aacute;t než z&aacute;zrakem...</strong></em></p> <p style="margin-left: 40px;">A tak se již 20 let cestou po životn&iacute; spir&aacute;le snaž&iacute;m pozn&aacute;vat tu ryze hmotnou i onu jemněj&scaron;&iacute; a nehmatatelnou složku každ&eacute;ho z n&aacute;s. Principy jejich harmonick&eacute;ho propojen&iacute;, ov&scaron;em tak&eacute; jeho meze a př&iacute;činy, kter&eacute; tuto harmonii naru&scaron;uj&iacute;.</p> <p style="margin-left: 40px;">Mas&aacute;žemi jsem se začal zab&yacute;vat v roce 2011. Postupně jsem přich&aacute;zel na to, že kromě &uacute;čelů čistě relaxačn&iacute;ch, rehabilitačn&iacute;ch, pro usnadněn&iacute; regenerace svalů po sportovn&iacute;ch v&yacute;konech nebo rozprouděn&iacute; lymfy lze pomoc&iacute; vhodn&eacute; mas&aacute;že dos&aacute;hnout i lecčeho nad r&aacute;mec obecně zn&aacute;m&yacute;ch př&iacute;m&yacute;ch efektů. Např&iacute;klad mas&aacute;ž&iacute; reflexn&iacute;ch plo&scaron;ek na chodidlech je možno &uacute;činně diagnostikovat, ba i l&eacute;čivě pracovat s neduhy jak&eacute;koliv č&aacute;sti na&scaron;eho těla, dokonce i ducha. O neblah&eacute;m vlivu stresu na n&aacute;&scaron; organismus nikdo nepochybuje. Jeho důsledky můžeme opět &uacute;činně m&iacute;rnit vhodnou mas&aacute;ž&iacute;.</p> <p style="margin-left: 40px;">Oboustrann&aacute; prov&aacute;zanost na&scaron;&iacute; fyzick&eacute; podstaty s tou ment&aacute;ln&iacute; je nezpochybniteln&aacute;. Touha pochopit ji v&iacute;ce do hloubky mne mimo jin&eacute; dovedla i ke studiu tradičn&iacute; č&iacute;nsk&eacute; medic&iacute;ny, kter&aacute; vn&iacute;m&aacute; mezi tělem a duchem souhru, na celostn&iacute;m př&iacute;stupu k životu a zdrav&iacute; ba př&iacute;mo stoj&iacute;. Jej&iacute; prvky s ve&scaron;ker&yacute;m respektem a pokorou k tomuto učen&iacute; d&aacute;vn&yacute;ch předků, kter&eacute; bohud&iacute;k nebylo na rozd&iacute;l od mnoh&yacute;ch jin&yacute;ch zapomenuto, &scaron;etrně uplatňuji při sv&yacute;ch mas&aacute;ž&iacute;ch.</p> <p style="margin-left: 40px;">&nbsp;</p> <h2>Absolvovan&eacute; kurzy a v&yacute;cvik</h2> <p>Sportovn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;ž<br /> Ručn&iacute; lymfatick&aacute; mas&aacute;ž<br /> Tradičn&iacute; indick&aacute; mas&aacute;ž hlavy<br /> Moxov&aacute;n&iacute; Jiu Fa<br /> Ohniv&eacute; baňkov&aacute;n&iacute; dle tradičn&iacute; č&iacute;nsk&eacute; medic&iacute;ny<br /> Terapie mas&aacute;žn&iacute;m klad&iacute;vkem &scaron;vestkov&yacute; květ - Zhong Mei Quan<br /> Fyzioterapeutick&aacute; mas&aacute;ž<br /> Č&iacute;nsk&aacute; reflexn&iacute; mas&aacute;ž Zu Liao<br /> Č&iacute;nsk&aacute; l&eacute;čebn&aacute; mas&aacute;ž Tui Na</p>

Sonáya - Veronika Winklerová

<p>Proč jsem se rozhodla ve sv&eacute;m životě mas&iacute;rovat? Protože chci pom&aacute;hat lidem. Protože chci &scaron;&iacute;řit dobro a l&aacute;sku. Protože mě nikdy nepřestanou&nbsp;bavit ty<strong> rozz&aacute;řen&eacute; oči lid&iacute;, kteř&iacute; po mas&aacute;ži odch&aacute;zej&iacute; a jsou pln&iacute; l&aacute;sky, m&iacute;ru a&nbsp;&scaron;těst&iacute;.</strong>..&nbsp;Jsem&nbsp;vděčn&aacute; za to, že mohu ve sv&eacute;m životě dělat něco, co lidem pom&aacute;h&aacute; zbavit se bolest&iacute; a ž&iacute;t &scaron;ťastněj&scaron;&iacute; život. Je pro mě velk&yacute;m požehn&aacute;n&iacute;m, že s&nbsp;V&aacute;mi mohu sd&iacute;let svou energii a pečovat o V&aacute;s do opravdov&eacute; hloubky.</p> <p>Mas&aacute;ž&iacute;m se intuitivně věnuji již od malička. Jsem člověk pln&yacute; energie. R&aacute;da tanč&iacute;m, miluji hudbu, miluji vědom&yacute; život... M&yacute;m snem je plně ž&iacute;t př&iacute;tomn&yacute;m okamžikem tady a teď, bezpodm&iacute;nečně milovat&nbsp;sebe i druh&eacute; a pom&aacute;hat ostatn&iacute;m ž&iacute;t ve &scaron;těst&iacute; a radosti... Mas&aacute;ž považuji za hlubokou terapii na mnoha &uacute;rovn&iacute;ch. L&eacute;č&iacute;, uzdravuje a může b&yacute;t opravdu velk&yacute;m&nbsp;transformačn&iacute;m z&aacute;žitkem pro ty, kteř&iacute; tomu jsou otevřen&iacute;.&nbsp;I když to může zn&iacute;t jako kli&scaron;&eacute;, mas&iacute;ruji s l&aacute;skou. Když jsem se začala zam&yacute;&scaron;let nad smyslem sv&eacute;ho života, do&scaron;lo mi, že to, co chci ve sv&eacute;m životě dělat, je <strong>otev&iacute;rat srdce a plnit je l&aacute;skou</strong>. Proto je mi opravdu velkou ct&iacute; nab&iacute;dnout V&aacute;m svou hloubkovou mas&aacute;ž a&nbsp;namas&iacute;rovat V&aacute;s <strong>do opravdov&eacute; hloubky na &uacute;rovni fyzick&eacute; i energetick&eacute;</strong>.</p> <h2>Absolvovan&eacute; kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Sportovn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;že</li> <li>Fyzioterapeutick&eacute; hloubkov&eacute; mas&aacute;že</li> <li>Indick&aacute; antistresov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Breussova mas&aacute;ž p&aacute;teře</li> <li>Těhotensk&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Mas&aacute;ž hork&yacute;m medem</li> <li>Stretching</li> <li>&Scaron;kola energetick&eacute;ho l&eacute;čen&iacute; - Pr&aacute;nick&eacute; l&eacute;čen&iacute;: Z&aacute;kladn&iacute; a pokročil&yacute; kurz, Pr&aacute;nick&aacute; psychoterapie</li> <li>&Scaron;kola uměn&iacute; vědom&eacute;ho byt&iacute;&nbsp;</li> </ul>

Lenka Leňárek Babická

<ul> <li>Z&aacute;kladn&iacute; jednotka v&scaron;eho je informace...</li> <li>Dotek je nejstar&scaron;&iacute; forma komunikace...</li> <li>A mas&aacute;ž je nejstar&scaron;&iacute; forma l&eacute;čen&iacute;...</li> </ul> <p>Kdybych měla ps&aacute;t svůj př&iacute;běh, byl by to př&iacute;běh holky, kter&aacute; byla vždycky pro v&scaron;echny větrem v placht&aacute;ch... jenomže lidi a hlavně partneři j&iacute; uk&aacute;zali, jak&aacute; by měla b&yacute;t, jak by měla ž&iacute;t a jak by věci měly b&yacute;t spr&aacute;vně... a tak se z živeln&yacute; holky stala smutn&aacute; mlad&aacute; žena... kter&aacute; nem&aacute; sny, protože bol&iacute;, jak se nepln&iacute;, kter&aacute; nesn&aacute;&scaron;&iacute; sv&yacute; tělo, protože je zdrojem cht&iacute;če mužů v&iacute;c než jej&iacute; du&scaron;e a kter&aacute; zoufale stagnuje, aby nic neztratila, přestože v&iacute;, že ale takhle nic nez&iacute;sk&aacute;.</p> <p>A pak se to prostě ze dne na den zlomilo.<br /> Jedno r&aacute;no jsem se probudila...tak tři? čtyři? roky zp&aacute;tky a hř&aacute;ly mě ruce... bylo to jako... vzpomenout si na něco, co už jsem d&aacute;vno zapomněla. Vzala jsem sebe a m&aacute;mu a zaplatila n&aacute;m kurz Reiki... a pak už se věci prostě začaly řetězit.</p> <p>Rozhodla jsem se, že do tohohle prdeln&iacute;ho stavu jsem se dostala kvůli chlapům a tak ten, kdo mě z toho dok&aacute;že dostat ven, může bejt zase jedině chlap. Přestože jsem neměla tu zku&scaron;enost, věděla jsem, že potřebuju tantrika. Jenže ani jeden salon v Praze mě nechytil... ne&scaron;lo mi vyb&iacute;rat si někoho, komu svěřim &uacute;plně v&scaron;echno, podle profilov&yacute; fotky... nechtělo se mi zaplatit fakt bal&iacute;k peněz za to, že tam přijdu a zjistim, že sympať&aacute;k z obr&aacute;zku na mne působ&iacute; jako kret&eacute;n... a tak se stalo, že jsem se ocitla na ezo-festivale Miluj svůj život... chodila jsem pravidelně... bav&iacute; mě, jak tam člověk potk&aacute; lidi, kteř&iacute; mu na sobě nez&aacute;visle řeknou ty stejn&yacute; věci... ono se to děje i v životě, ale na těchle akc&iacute;ch je to takov&eacute; hodně koncentrovan&eacute;, aby to člověka pra&scaron;tilo do mozku... a tam jsem mezi předn&aacute;&scaron;kami najednou viděla - TANTRA... nikdy tam nebyla... nebo jsem si minim&aacute;lně nikdy nev&scaron;imla předn&aacute;&scaron;ky na tohle t&eacute;ma... a tak jsem tam &scaron;la... a když Vladim&iacute;r při&scaron;el odprezentovat svůj blok, bylo jasn&yacute;, že to je ON... a když řekl, že možn&aacute; někdo v&aacute;h&aacute;me, jestli ano nebo ne... tak mu prostě můžeme zavolat, vz&iacute;t nějak&yacute; dobr&yacute; čaj, on uděl&aacute; vodnici, popov&iacute;d&aacute;me a buď se domluv&iacute;me nebo ne... bylo to jako raz&iacute;tko... nepotřebovala jsem si už pov&iacute;dat... stačil mi tenhle př&iacute;stup. A tak jsem u něho byla na mas&aacute;ži... a později za n&iacute;m jela na program - Tantrick&eacute; odevzd&aacute;n&iacute; - kde jsem vedle něho 9 dn&iacute; žila (naprosto počestně) a byl to čas, kdy jsem se rozložila na strouhanku a pak se fakt dlouho skl&aacute;dala zp&aacute;tky na rohl&iacute;k... dnes r&aacute;da ř&iacute;k&aacute;m, že jsem ta nejz&aacute;řivěj&scaron;&iacute; perla, kterou se mu kdy podařilo procitnout... po tomhle z&aacute;žitku při&scaron;el Markův Mistr v n&aacute;s... kde jsem prožila jeden z nejv&iacute;c spiritu&aacute;ln&iacute;ch vjemů ever... přes tuhle akci ke mně při&scaron;la KvanTra (Uměn&iacute; vědom&eacute;ho byt&iacute; v kvantov&eacute;m poli za pomoci tantrick&eacute;ho př&iacute;stupu), kde jsem pro&scaron;la &uacute;rovn&iacute; 1, 2 a 3... pak jsem svoje m&iacute;sto nechala moj&iacute; m&aacute;mě a už se tam nepotřebovala vracet... ostatně, to nejcenněj&scaron;&iacute; jsem tam na&scaron;la, byť jsem to tehdy je&scaron;tě nevěděla - poznala jsem tam Son&aacute;yu, d&iacute;ky kter&eacute; teď můžu ps&aacute;t tenhle medailonek... :-)))<br /> Na&scaron;la jsem si Mirku, kter&aacute; tanč&iacute; a pracuje s tělem, začala jsem se s n&iacute; věnovat kontaktn&iacute; improvizaci, pro&scaron;la jsem dvakr&aacute;t jej&iacute; akc&iacute; Vymazeln&yacute; v&iacute;kend, kde uč&iacute; pečovat o sebe i o těla druh&yacute;ch meditačn&iacute;ma, dechovejma, pohybovejma a mas&aacute;žn&iacute;ma technikama a řadou jej&iacute;ch men&scaron;&iacute;ch workshopů na seberozvoj (z posledn&iacute;ho - Najdi svou vnitřn&iacute; s&iacute;lu - jsem se vr&aacute;tila 1. prosince... unaven&aacute;, rozebran&aacute; a ubrečen&aacute;... jako vět&scaron;inou... ale bylo to super :-D)...</p> <p>A velk&aacute; zlomov&aacute; věc je pro mě kvantovka... pro&scaron;la jsem pětidenn&iacute; kurz TKDM (Technika kvantov&eacute;ho doteku Matrixu) Pavla Vondr&aacute;&scaron;ka... a jeho n&aacute;sledn&yacute; akce pro absolventy... kvantov&aacute;n&iacute; se stalo naprosto ned&iacute;lnou souč&aacute;st&iacute; m&yacute;ho života. Každ&yacute; si můžeme ž&iacute;t svůj př&iacute;běh podle vlastn&iacute;ho sc&eacute;n&aacute;ře, jen na to sebrat odvahu...:-)<br /> A mezit&iacute;m v&scaron;&iacute;m byla řada mal&yacute;ch velk&yacute;ch akc&iacute;... kter&eacute; doplňovaly kostičky tam, kde chyběly...</p> <p>Žiju tantru, tanč&iacute;m swing a rozsvěc&iacute;m svět&yacute;lka tam, kde je tma.<br /> M&aacute;m dar slova, kter&yacute;m dok&aacute;žu v pěti vteřin&aacute;ch ubl&iacute;žit, určit hranice i podpořit... a občas je boj to ovl&aacute;dat.<br /> M&aacute;m dar doteku, protože mi samotn&eacute; chyb&iacute;...<br /> A to co děl&aacute;m je, že si pov&iacute;d&aacute;m s lidma, protože když du&scaron;e pl&aacute;če, potřebuje pojmenovat zdroj toho smutku... a on v dne&scaron;n&iacute; době prakticky nikdo nikoho neposlouch&aacute;... a když slova projdou, zacel&iacute;m r&aacute;ny, kter&yacute; si člověk vyrobil, dotekem na těle...<br /> A ano, když Shaaze ř&iacute;k&aacute; - mas&aacute;ž je jako tanec - neřekla bych to l&iacute;p... je... a použ&iacute;v&aacute;m při n&iacute; mnoho principů, kter&eacute; jsou na parketu nezbytn&eacute;, aby to fungovalo.</p> <p>A to je cel&yacute; můj př&iacute;běh :-D nebo aspoň ta z&aacute;kladn&iacute; kostra... přijde mi až moc EZO na to, aby ho někdo chtěl č&iacute;st v medailonku mas&eacute;rsk&yacute;ho salonu, ale co naděl&aacute;m, prostě to tak bylo... :-)<br /> RACIO... - m&aacute;m i nějak&yacute; certifik&aacute;ty... můj prvn&iacute; je z Trigger points... byla jsem na kurzu... kter&yacute; mi dal &uacute;plně něco jin&eacute;ho než pro co jsem tam při&scaron;la... od t&eacute; doby nen&aacute;vid&iacute;m pap&iacute;ry... nic neznamenaj&iacute;... jen potvrzuj&iacute; to, že člověk někde byl, ale jestli něco um&iacute;... ne... v&scaron;ichni dostanou stejn&yacute;... i kdyby tam jen seděli na židli.<br /> Na dar &#39;od Boha&#39;, v&aacute;m nikdo raz&iacute;tko ned&aacute;... prostě tam buď je nebo nen&iacute;. :-)</p> <h2>Absolvovan&eacute; kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Hloubkov&aacute; fyzio mas&aacute;ž</li> <li>Těhotensk&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Breussova mas&aacute;ž p&aacute;teře</li> <li>Indick&aacute; antistresov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Medov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Reiki</li> <li>Technika kvantov&eacute;ho doteku</li> </ul>

Radoslav Nusios

<p>Radosť je, keď s&uacute; telo, myseľ a duch v s&uacute;lade.&nbsp;</p> <p>Už od mala zauj&iacute;mala pr&aacute;ca s telom a mysľou kedy som skrze &scaron;port a bojov&eacute; umenia začal objavovať potenci&aacute;l n&aacute;&scaron;ho tela a takmer neobmedzen&uacute; schopnosť pos&uacute;vať jeho limity. V&auml;č&scaron;inu svojho produkt&iacute;vneho veku som str&aacute;vil vo svete IT v korpor&aacute;tnom prostred&iacute;, o to v&auml;č&scaron;iu potrebu vyvažovať to v inom smere som c&iacute;til a to ma nakoniec priviedlo k tomu že som sa pred niekoľk&yacute;mi rokmi začal venovať mas&aacute;žam.</p> <p>Mas&aacute;ž je pre mňa jedn&yacute;m z elementov starostlivosti o svoje telo a ducha. Poskytuj&uacute; priestor k zastaveniu sa, vn&iacute;maniu a prepojeniu sa s telom, a pre mňa nepostr&aacute;dateľnou s&uacute;časťou životn&eacute;ho &scaron;t&yacute;lu spolu s akt&iacute;vnym pohybom, medit&aacute;ciami a zdravou stravou.&nbsp;</p> <p>Vďaka sk&uacute;senostiam s dychov&yacute;mi cvičeniami podľa Wim Hofa či Blissful Meditation som mal možnosť poznať liečiv&uacute; a transformačn&uacute; silu ľudsk&eacute;ho dychu, jeho schopnosť dost&aacute;vať n&aacute;s do pr&iacute;tomnosti, do tela a bliž&scaron;ie k sebe. Preto si cen&iacute;m toho že som si u Shaaze mohol osvojiť pr&aacute;ve techniky hĺbkovej fyzio mas&aacute;že ktor&aacute; vďaka vhodne zvolenej kombin&aacute;cii mas&aacute;žnych techn&iacute;k a pr&aacute;ci s dychom d&aacute;va možnosť hlb&scaron;ie sa zladiť s klientom a d&aacute;va mas&aacute;ži &uacute;plne nov&yacute; rozmer.</p> <p>Moja pr&aacute;ca ma veľmi naplňuje a toto miesto je pre mňa vz&aacute;cnou pr&iacute;ležitosťou rozv&iacute;jať svoj talent a pozvan&iacute;m pre každ&eacute;ho kto by si r&aacute;d doprial starostlivosti a pozornosti pre svoje telo a ducha a načerpal nov&uacute; energiu.&nbsp;</p> <h2>Absolvovan&eacute;&nbsp;kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Mas&eacute;r pro sportovn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;že&nbsp;</li> <li>Hloubkov&aacute; Fyzio mas&aacute;ž</li> <li>Indick&aacute; mas&aacute;ž hlavy a antistresov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Fyzio mas&aacute;ž pro těhotn&eacute;</li> <li>Breussova mas&aacute;ž</li> <li>Ritu&aacute;l pěti element&uacute;</li> <li>Wim Hofova metoda - dychov&eacute; cvičen&iacute; a otužov&aacute;n&iacute;</li> <li>V&yacute;cvik Being Blissful Meditation pod veden&iacute;m Paramanand Institute of Yoga Science and Research, India</li> <li>Oshovy meditačn&iacute; techniky</li> </ul>

Ferdinand Uhlíř

<p>Cel&yacute; můj život je v&yacute;razně spjat&yacute; se z&aacute;jmem o lidsk&eacute; tělo, jeho fungov&aacute;n&iacute; a spojitost mezi du&scaron;evnem, fyzičnem a vlivem okol&iacute; na to, jak se c&iacute;t&iacute;me a co prož&iacute;v&aacute;me. Již v ml&aacute;d&iacute; jsem objevoval pozitivn&iacute; působen&iacute; pohybu a rytmů hudby na psychiku člověka. Postupně jsem si č&iacute;m d&aacute;l v&iacute;ce uvědomoval fyzickou n&aacute;ročnost sportovn&iacute;ch aktivit, a proto mě m&aacute; profesn&iacute; dr&aacute;ha, před v&iacute;ce než 25 lety, zavedla k mas&aacute;ž&iacute;m. Ty nejen, že pom&aacute;haj&iacute; regenerovat svaly lidsk&eacute;ho těla, ale i psychiku, kter&aacute; naopak dok&aacute;že v&yacute;razn&yacute;m způsobem ovlivnit to, jak se c&iacute;t&iacute;me po str&aacute;nce fyzick&eacute;.</p> <p>V roce 2005 jsem se nav&iacute;c začal věnovat tr&eacute;ninkům kondičn&iacute;ho cvičen&iacute; a fitness, kde jsem se specializoval na spr&aacute;vn&eacute; zapojov&aacute;n&iacute; různ&yacute;ch svalov&yacute;ch parti&iacute; lidsk&eacute;ho těla, aby nedoch&aacute;zelo k jejich nen&aacute;vratn&eacute;mu po&scaron;kozov&aacute;n&iacute;.</p> <p>Jsem přesvědčen&yacute;, že to, jak se člověk c&iacute;t&iacute;, ovlivňuj&iacute; i věci, kter&eacute; ho obklopuj&iacute;, a proto jsem v roce 2019 &uacute;spě&scaron;ně vystudoval &scaron;kolu interi&eacute;rov&eacute;ho designu v Praze.</p> <p>Po mnoha letech působen&iacute; na manažersk&yacute;ch pozic&iacute;ch v několika velk&yacute;ch společnostech jsem v roce 2019 začal tak&eacute; intenzivně vn&iacute;mat potřebu opustit svět financ&iacute; a vr&aacute;tit se zpět k p&eacute;či o lidsk&eacute; tělo. Nemalou měrou se o to zasloužila pr&aacute;vě Shaaze, kterou jsem nejdř&iacute;ve poznal jako klient, když jsem k n&iacute; doch&aacute;zel na fyzioterapeutick&eacute; mas&aacute;že. D&iacute;ky tomuto osudov&eacute;mu spojen&iacute; mohu dnes b&yacute;t souč&aacute;st&iacute; t&yacute;mu Shaaze mas&aacute;že a pod jej&iacute;m veden&iacute;m si nad&aacute;le prohlubovat vědom&iacute; o fungov&aacute;n&iacute; lidsk&eacute;ho těla a pro v&aacute;s, kteř&iacute; jste se rozhodli na chv&iacute;li se zastavit a uvolnit, nebo jen c&iacute;t&iacute;te potřebu akutn&iacute; pomoci, b&yacute;t plně k dispozici.</p> <h2>Absolvovan&eacute; kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Hloubkov&aacute; fyzioterapeutick&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Breussova mas&aacute;ž p&aacute;teře</li> <li>Indick&aacute; antistresov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Těhotensk&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Dornova metoda</li> <li>Sportovn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;ž</li> <li>Zkou&scaron;ky kondičn&iacute;ho tr&eacute;nov&aacute;n&iacute; a fitness</li> <li>Certifik&aacute;t PT Education, level 1 &ndash; Holmes Place Academy</li> <li>Stretching</li> </ul>

Marie Kobrlová

<p>Narodila jsem se jako temperamentn&iacute; člov&iacute;ček pln&yacute; el&aacute;nu. Do světa se vrh&aacute;m rovn&yacute;ma nohama a &scaron;&iacute;ř&iacute;m kolem sebe vlny. Někdy se to nevypl&aacute;c&iacute;, ale nemůžu si pomoct. Pociťuji v sobě hodně fyzick&eacute; energie a radosti ke v&scaron;em podob&aacute;m žit&iacute; a byt&iacute; v pohybu. Přes v&scaron;echny n&aacute;razy a z&aacute;seky, kter&eacute; typ života jako na houpačce čas od času u&scaron;tědř&iacute;, mou du&scaron;i i tělo podnes prov&aacute;z&iacute; těžko popsateln&yacute; vzlet. Žene mě životem kupředu a stimuluje mou tvořivost.</p> <p>V&yacute;chova v kulturně-intelektu&aacute;ln&iacute;m prostřed&iacute; a křesťansk&eacute; tradici způsobila, že m&aacute;m od malička bl&iacute;zko ke spiritualitě a k duchovn&iacute;mu směřov&aacute;n&iacute;. V dosp&iacute;v&aacute;n&iacute; jsem &ndash; nejsp&iacute;&scaron; i kvůli sv&eacute; neposednosti &ndash; svou pozornost začala obracet od souboje m&yacute;ch my&scaron;lenek prob&iacute;haj&iacute;c&iacute;ch v nitru, ven - k tělesn&yacute;m projevům. Č&iacute;m d&aacute;l v&iacute;ce mě zaj&iacute;malo, jak se duch projevuje skrze tělo, kter&eacute; mi bylo d&aacute;no. Vždy jsem měla bl&iacute;zko k pohybu a tanci, milovala jsem fyzick&yacute; dotek a haptično mě činilo &scaron;ťastnou a to v&scaron;e ve mě nastartovalo postupn&eacute; prohlubov&aacute;n&iacute; z&aacute;jmu o lidsk&eacute; tělo. Věř&iacute;m, že na&scaron;e fyzick&aacute; schr&aacute;nka je věrn&yacute;m obrazem na&scaron;&iacute; du&scaron;e, je př&iacute;mo jej&iacute; řeč&iacute;. A du&scaron;e je tu proto, aby se mohla spojit s tělem. Pro mě jsou to dvě strany stejn&eacute; mince a věř&iacute;m, že je velmi důležit&eacute; držet je v harmonii, abychom přede&scaron;li nemocem. Jedině skrze tělo lze prož&iacute;vat život v&scaron;emi smysly. A na&scaron;e du&scaron;e zase použ&iacute;v&aacute; tělo k tomu, aby n&aacute;m o sobě dala vědět.</p> <p>Po gymn&aacute;ziu jsem studovala fyzioterapii na Fakultě biomedic&iacute;nsk&eacute;ho inžen&yacute;rstv&iacute; ČVUT, ale hned po prvn&iacute;m roce jsem &scaron;kolu opustila, protože mě nenaplňovala a neviděla jsem v n&iacute; dal&scaron;&iacute; smysl. Rok jsem pracovala jako mas&eacute;rka v l&aacute;zn&iacute;ch a prim&aacute;rn&iacute; praxi jsem z&iacute;skala v geriatrick&eacute;m rehabilitačn&iacute;m centru jako pohybov&aacute; a po&uacute;razov&aacute; terapeutka. Č&iacute;m d&aacute;l v&iacute;ce jsem zji&scaron;ťovala, že mě bav&iacute; zkoumat pohyb a fyzick&eacute; tělo člověka. A to i ve vztahu k rytmu a prostoru. Tak jsem se dostala k tanci. Chuť uchopit tělesnost z vlastn&iacute; perspektivy, hr&aacute;t si s n&iacute;, tvořit a z&aacute;roveň tř&iacute;dit a tř&iacute;bit sv&eacute; my&scaron;lenky mě vedla k psan&iacute;, pozorov&aacute;n&iacute; sama sebe, světa kolem a k divadlu.</p> <p>Vystudovala jsem DAMU v Praze, obor Teorie a kritika, což mi dalo opravdu hodně, hlavně co se t&yacute;k&aacute; inspirace, psan&iacute; a formov&aacute;n&iacute; sv&yacute;ch my&scaron;lenek. Po absolvov&aacute;n&iacute; divadeln&iacute; st&aacute;že na Rose Bruford College of Theatre &amp; Performance v Lond&yacute;ně, kde jsem se zaměřovala na nonverb&aacute;ln&iacute; hereck&eacute; techniky, Labanovu anal&yacute;zu a psychologii pohybu, modern&iacute; v&yacute;razov&yacute; tanec a jeho terapeutick&eacute; &uacute;činky jsem už tu&scaron;ila kudy se budu ub&iacute;rat. Současně se věnuji fyzick&eacute;mu a pohybov&eacute;mu divadlu, v&yacute;razov&eacute;mu tanci, rozhlasov&eacute; tvorbě a kritick&eacute; publicistice (ČRo Radio Wave, kulturn&iacute; čtrn&aacute;ctiden&iacute;k A2, časopis Tanečn&iacute; aktuality, časopis Loutk&aacute;ř) a jsem členkou tanečn&iacute; skupiny Limping Unicorn Dance Collective.</p> <p>S mas&aacute;žemi m&aacute;m mnohaletou zku&scaron;enost, prvn&iacute; kurzy jsem absolvovala je&scaron;tě než jsem započala vysoko&scaron;kolsk&eacute; studium. Č&iacute;m jsem star&scaron;&iacute; a vědomněj&scaron;&iacute; k tomu, co svobodn&eacute; tělo potřebuje, t&iacute;m vět&scaron;&iacute; zal&iacute;ben&iacute; v nich nach&aacute;z&iacute;m. Mas&iacute;rov&aacute;n&iacute; pro mě nikdy nebylo rutinn&iacute; prac&iacute;, ale sp&iacute;&scaron; z&aacute;jmem, kter&yacute; dlouhodobě děl&aacute;m s potě&scaron;en&iacute;m, se soustředěnou p&eacute;č&iacute; a l&aacute;skou k fyzick&eacute;mu tělu. Každ&aacute; fyzio terapie je pro mě jedinečn&yacute;m setk&aacute;n&iacute;m s klientem i sama se sebou. Na sal&oacute;n Shaaze mas&aacute;že jsem před časem n&aacute;hodně narazila jako zvědavec přich&aacute;zej&iacute;c&iacute; vyzkou&scaron;et mas&aacute;ž. A upř&iacute;mně &ndash; tak důsledn&eacute; a funkčn&iacute; terapie, kter&aacute; měla okamžit&eacute; v&yacute;sledky se mi do t&eacute; doby nedostalo. Proto jsem se rozhodla, že se zdej&scaron;&iacute; techniky chci naučit. V&aacute;ž&iacute;m si toho, že mě Shaaze přijala do sv&eacute;ho t&yacute;mu a dala mi př&iacute;ležitost se během komplexn&iacute;ho dvouměs&iacute;čn&iacute;ho &scaron;kolen&iacute; a v&yacute;cviku podrobně vzdělat.</p> <p>Dnes zn&aacute;m nejen oblast fungov&aacute;n&iacute; lidsk&eacute;ho těla a psychosomatiky, ale předev&scaron;&iacute;m techniky vysoce funkčn&iacute;ch fyzioterapeutick&yacute;ch mas&aacute;ž&iacute;, jejichž blahod&aacute;rn&eacute; &uacute;činky pokažd&eacute; zaž&iacute;v&aacute;m i sama na sobě jako mas&eacute;rka. Moje pr&aacute;ce mě bav&iacute; a naplňuje. V&scaron;em, kteř&iacute; sv&eacute;mu tělu r&aacute;di dopřej&iacute; regeneraci a novou s&iacute;lu nebo se prostě jen na chvilku chtěj&iacute; zastavit a spočinout v pečuj&iacute;c&iacute;ch a laskav&yacute;ch ruk&aacute;ch nab&iacute;z&iacute;m vstř&iacute;cn&yacute;, profesionaln&iacute; a vn&iacute;mav&yacute; př&iacute;stup. A &scaron;irok&yacute; &uacute;směv.</p> <h2>Absolvovan&eacute; kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Hloubkov&aacute; fyzioterapeutick&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Breussova mas&aacute;ž p&aacute;teře</li> <li>Sportovn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;ž</li> <li>Rehabilitace a po&uacute;razov&eacute; terapie</li> <li>Indick&aacute; antistresov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Reflexn&iacute; mas&aacute;ž</li> <li>&Scaron;v&eacute;dsk&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Těhotensk&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Medov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Stretching</li> </ul>