Životopis


Jirka Žitný

<p><em><strong>Lidsk&eacute; tělo je fascinuj&iacute;c&iacute;. Hmota, kterou jsme.</strong></em></p> <p style="margin-left: 40px;">Dodnes m&aacute;m na živ&eacute; paměti momenty mezi čtvrt&yacute;m a p&aacute;t&yacute;m rokem života, kdy mne v dom&aacute;c&iacute; knihovně uhranul svazek s realistick&yacute;mi ilustracemi natolik, že jsem se je&scaron;tě v před&scaron;koln&iacute;m věku naučil č&iacute;st, abych porozuměl popiskům ony kresby doprov&aacute;zej&iacute;c&iacute;. Tou knihou byla Anatomie lidsk&eacute;ho těla. Tetičky na n&aacute;v&scaron;těvě jsem pak ohromoval třeba t&iacute;m, že v&iacute;m co je fontanela nebo kde maj&iacute; svůj Nervus Ischiadicus. A když jsem posl&eacute;ze psal Jež&iacute;&scaron;kovi, aby mi k V&aacute;nocům přinesl lidskou kostru nebo alespoň lebku, m&aacute;lokdo v t&eacute; době pochyboval, že by ze mě mohlo vyrůst něco jin&eacute;ho než l&eacute;kař.</p> <p><em><strong>Nem&eacute;ně fascinuj&iacute;c&iacute; je lidsk&yacute; duch. Energie, kterou jsme.</strong></em></p> <p style="margin-left: 40px;">Vzdor předpokladům, ub&iacute;ral jsem se ve sv&eacute;m studiu cestou obchodu a ekonomie. Zaujet&iacute; lidsk&yacute;m tělem ustoupilo&nbsp;na čas do pozad&iacute; a uvolnilo&nbsp;tak sv&eacute; m&iacute;sto z&aacute;jmu o o nic m&eacute;ně důležitou&nbsp;nefyzickou, jakož i metafyzickou&nbsp;podstatu&nbsp;lidsk&eacute; bytosti. Prvn&iacute;m světlem na cestě duchovn&iacute;m hou&scaron;t&iacute;m, kter&eacute; v devades&aacute;t&yacute;ch letech poměrně mohutně prorostlo na&scaron;&iacute; porevolučn&iacute; společnost&iacute;, byla Patricie Anzari,&nbsp;jej&iacute; skupinov&eacute; meditace a předn&aacute;&scaron;ky na t&eacute;ma transperson&aacute;ln&iacute; psychologie. Coby př&iacute;m&aacute; žačka Prof. Stanislava Grofa v metodě Holotropn&iacute;ho d&yacute;ch&aacute;n&iacute; se pro mě stala mostem ke zkoum&aacute;n&iacute; Grofovy celoživotn&iacute; pr&aacute;ce v oblasti změněn&yacute;ch stavů vědom&iacute; a jejich ozdravn&eacute;ho potenci&aacute;lu.</p> <p><em><strong>Prolnut&iacute; ob&eacute;ho, kl&iacute;č spojen&iacute; jednoho s druh&yacute;m v harmonick&eacute;m celku představuj&iacute;c&iacute;m Byt&iacute;,&nbsp;nelze pak jinak zv&aacute;t než z&aacute;zrakem...</strong></em></p> <p style="margin-left: 40px;">A tak se již 20 let cestou po životn&iacute; spir&aacute;le snaž&iacute;m pozn&aacute;vat tu ryze hmotnou i onu jemněj&scaron;&iacute; a nehmatatelnou složku každ&eacute;ho z n&aacute;s. Principy jejich harmonick&eacute;ho propojen&iacute;, ov&scaron;em tak&eacute; jeho meze a př&iacute;činy, kter&eacute; tuto harmonii naru&scaron;uj&iacute;.</p> <p style="margin-left: 40px;">Mas&aacute;žemi jsem se začal zab&yacute;vat v roce 2011. Postupně jsem přich&aacute;zel na to, že kromě &uacute;čelů čistě relaxačn&iacute;ch, rehabilitačn&iacute;ch, pro usnadněn&iacute; regenerace svalů po sportovn&iacute;ch v&yacute;konech nebo rozprouděn&iacute; lymfy lze pomoc&iacute; vhodn&eacute; mas&aacute;že dos&aacute;hnout i lecčeho nad r&aacute;mec obecně zn&aacute;m&yacute;ch př&iacute;m&yacute;ch efektů. Např&iacute;klad mas&aacute;ž&iacute; reflexn&iacute;ch plo&scaron;ek na chodidlech je možno &uacute;činně diagnostikovat, ba i l&eacute;čivě pracovat s neduhy jak&eacute;koliv č&aacute;sti na&scaron;eho těla, dokonce i ducha. O neblah&eacute;m vlivu stresu na n&aacute;&scaron; organismus nikdo nepochybuje. Jeho důsledky můžeme opět &uacute;činně m&iacute;rnit vhodnou mas&aacute;ž&iacute;.</p> <p style="margin-left: 40px;">Oboustrann&aacute; prov&aacute;zanost na&scaron;&iacute; fyzick&eacute; podstaty s tou ment&aacute;ln&iacute; je nezpochybniteln&aacute;. Touha pochopit ji v&iacute;ce do hloubky mne mimo jin&eacute; dovedla i ke studiu tradičn&iacute; č&iacute;nsk&eacute; medic&iacute;ny, kter&aacute; vn&iacute;m&aacute; mezi tělem a duchem souhru, na celostn&iacute;m př&iacute;stupu k životu a zdrav&iacute; ba př&iacute;mo stoj&iacute;. Jej&iacute; prvky s ve&scaron;ker&yacute;m respektem a pokorou k tomuto učen&iacute; d&aacute;vn&yacute;ch předků, kter&eacute; bohud&iacute;k nebylo na rozd&iacute;l od mnoh&yacute;ch jin&yacute;ch zapomenuto, &scaron;etrně uplatňuji při sv&yacute;ch mas&aacute;ž&iacute;ch.</p> <p style="margin-left: 40px;">&nbsp;</p> <h2 style="text-align: center;">Vzděl&aacute;n&iacute; a kurzy v oboru mas&aacute;ž&iacute;</h2> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <p style="text-align: center;">Sportovn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;ž<br /> Ručn&iacute; lymfatick&aacute; mas&aacute;ž<br /> Tradičn&iacute; indick&aacute; mas&aacute;ž hlavy<br /> Moxov&aacute;n&iacute; Jiu Fa<br /> Ohniv&eacute; baňkov&aacute;n&iacute; dle tradičn&iacute; č&iacute;nsk&eacute; medic&iacute;ny<br /> Terapie mas&aacute;žn&iacute;m klad&iacute;vkem &scaron;vestkov&yacute; květ - Zhong Mei Quan<br /> Fyzioterapeutick&aacute; mas&aacute;ž<br /> Č&iacute;nsk&aacute; reflexn&iacute; mas&aacute;ž Zu Liao<br /> Č&iacute;nsk&aacute; l&eacute;čebn&aacute; mas&aacute;ž Tui Na</p>

Sonáya - Veronika Winklerová

<p>Již od malička jsem mas&iacute;rovala sv&eacute; bl&iacute;zk&eacute;, kteř&iacute; mi dodnes ř&iacute;kaj&iacute;: &ldquo;Ty se nezd&aacute;&scaron;!&rdquo; S velk&yacute;m potě&scaron;en&iacute;m přij&iacute;m&aacute;m tato slova dodnes i od m&yacute;ch klientů. &ldquo;Takov&aacute; huben&aacute; a m&aacute; takovou s&iacute;lu!&rdquo; S&iacute;la a schopnost mas&iacute;rovat do hloubky v&scaron;ak nen&iacute; mou jedinou v&yacute;sadou. Ve sv&eacute; pr&aacute;ci využ&iacute;v&aacute;m i technik, kter&eacute; jsem se naučila v kurzech pr&aacute;ce s energi&iacute;. M<strong>ůj dotek je tak l&eacute;čiv&yacute; nejen fyzicky, ale i energeticky.</strong> Pro&scaron;la jsem kurzy energetick&eacute;ho l&eacute;čen&iacute;, meditačn&iacute;mi kurzy a absolvovala nespočet semin&aacute;řů. Miluji učit se nov&eacute; věci a neust&aacute;le se posouvat. S pokorou a &uacute;ctou ke v&scaron;emu živ&eacute;mu a ke v&scaron;em lidsk&yacute;m bytostem se c&iacute;t&iacute;m b&yacute;t požehnan&aacute;, že mohu l&eacute;čit a &scaron;&iacute;řit dobro a l&aacute;sku.</p> <p><strong>Mas&aacute;ž&iacute;m se věnuji již od sv&eacute;ho dětstv&iacute;. </strong>Kdokoli měl jak&eacute;koliv bolesti, ať už na těle nebo na du&scaron;i, r&aacute;d se na mě obracel, protože jsem ho nikdy neodm&iacute;tla. Dodnes si pamatuji, že jsem mamince odblokovala bedern&iacute; p&aacute;teř za p&aacute;r minut. Od t&eacute; doby počet lid&iacute;, kteř&iacute; ode mě chtěli mas&aacute;ž, st&aacute;le v&iacute;ce narůstal. Fascinace lidsk&yacute;m tělem a du&scaron;&iacute; se u mně s postupem času prohlubovala. Na&scaron;e tělo je uskupen&iacute;m mnoha atomů, světů a vesm&iacute;rů a funguje jako dokonal&aacute; symbi&oacute;za. Disponujeme několika těly - fyzick&yacute;m, ment&aacute;ln&iacute;m, emocion&aacute;ln&iacute;m, astr&aacute;ln&iacute;m a mnoha dal&scaron;&iacute;mi. Jsme předev&scaron;&iacute;m energi&iacute;, kter&aacute; se manifestuje ve fyzick&eacute;m těle. <strong>Na&scaron;e tělo je odrazem na&scaron;&iacute; du&scaron;e. T&iacute;m, že o něj budeme pečovat, budeme pečovat i o svou du&scaron;i.</strong> Žijeme zde v dualitě proto, abychom se od n&iacute; učili a kr&aacute;čeli vstř&iacute;c d&aacute;l na na&scaron;&iacute; cestě. Mus&iacute;me přijmout na&scaron;e tělo jako souč&aacute;st n&aacute;s samotn&yacute;ch, v&aacute;žit si ho a naslouchat mu. Pokud tak nebudeme činit, dř&iacute;ve nebo později se projev&iacute; jako bolest, nemoc nebo jin&eacute; neduhy.</p> <p><strong>Fyzioterapeutick&yacute;m mas&aacute;ž&iacute;m jsem se vyučila př&iacute;mo u Mark&eacute;ty Shaaze</strong>, jej&iacute;ž metody jsou vz&aacute;cn&eacute;, trouf&aacute;m si ř&iacute;ci z&aacute;zračn&eacute;. Takovou p&eacute;či totiž jen tak někde nenajdete. Mas&iacute;rujeme do opravdov&eacute; hloubky, pokud si to klient přeje, a nezanedb&aacute;v&aacute;me ani jedin&yacute; sval. Na&scaron;&iacute; prioritou je poskytnut&iacute; nac&iacute;těn&eacute; profesion&aacute;ln&iacute; p&eacute;če, kter&aacute; reflektuje potřeby a př&aacute;n&iacute; klienta. Ve sv&eacute;m voln&eacute;m čase se zaj&iacute;m&aacute;m o psychologii a spiritualitu a věnuji se pr&aacute;nick&eacute;mu l&eacute;čen&iacute;. V&scaron;echny sv&eacute; poznatky při mas&aacute;ž&iacute;ch využ&iacute;v&aacute;m a <strong>klientovi tak dok&aacute;žu nab&iacute;dnout prvotř&iacute;dn&iacute; terapii.</strong> Je mi ct&iacute; pracovat pro Shaaze mas&aacute;že a &scaron;&iacute;řit tak posl&aacute;n&iacute; fyzioterapeutick&yacute;ch mas&aacute;ž&iacute;, kter&eacute; skutečně l&eacute;č&iacute; a blahod&aacute;rně působ&iacute; na cel&yacute; organismus.</p> <h2 style="text-align: left;">Vzděl&aacute;n&iacute; a kurzy v oboru mas&aacute;ž&iacute;</h2> <ul> <li>Sportovn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;že</li> <li>Fyzioterapeutick&eacute; mas&aacute;že</li> <li>Indick&aacute; antistresov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Breussova mas&aacute;ž p&aacute;teře</li> <li>Stretching</li> <li>&Scaron;kola pr&aacute;nick&eacute;ho l&eacute;čen&iacute; - Z&aacute;kladn&iacute; a pokročil&yacute; kurz, Pr&aacute;nick&aacute; psychoterapie</li> <li>&Scaron;kola uměn&iacute; vědom&eacute;ho byt&iacute;&nbsp;</li> </ul>

Radoslav Nusios

<p>Radosť je, keď s&uacute; telo, myseľ a duch v s&uacute;lade.&nbsp;</p> <p>Už od mala zauj&iacute;mala pr&aacute;ca s telom a mysľou kedy som skrze &scaron;port a bojov&eacute; umenia začal objavovať potenci&aacute;l n&aacute;&scaron;ho tela a takmer neobmedzen&uacute; schopnosť pos&uacute;vať jeho limity. V&auml;č&scaron;inu svojho produkt&iacute;vneho veku som str&aacute;vil vo svete IT v korpor&aacute;tnom prostred&iacute;, o to v&auml;č&scaron;iu potrebu vyvažovať to v inom smere som c&iacute;til a to ma nakoniec priviedlo k tomu že som sa pred niekoľk&yacute;mi rokmi začal venovať mas&aacute;žam.</p> <p>Mas&aacute;ž je pre mňa jedn&yacute;m z elementov starostlivosti o svoje telo a ducha. Poskytuj&uacute; priestor k zastaveniu sa, vn&iacute;maniu a prepojeniu sa s telom, a pre mňa nepostr&aacute;dateľnou s&uacute;časťou životn&eacute;ho &scaron;t&yacute;lu spolu s akt&iacute;vnym pohybom, medit&aacute;ciami a zdravou stravou.&nbsp;</p> <p>Vďaka sk&uacute;senostiam s dychov&yacute;mi cvičeniami podľa Wim Hofa či Blissful Meditation som mal možnosť poznať liečiv&uacute; a transformačn&uacute; silu ľudsk&eacute;ho dychu, jeho schopnosť dost&aacute;vať n&aacute;s do pr&iacute;tomnosti, do tela a bliž&scaron;ie k sebe. Preto si cen&iacute;m toho že som si u Shaaze mohol osvojiť pr&aacute;ve techniky hĺbkovej fyzio mas&aacute;že ktor&aacute; vďaka vhodne zvolenej kombin&aacute;cii mas&aacute;žnych techn&iacute;k a pr&aacute;ci s dychom d&aacute;va možnosť hlb&scaron;ie sa zladiť s klientom a d&aacute;va mas&aacute;ži &uacute;plne nov&yacute; rozmer.</p> <p>Moja pr&aacute;ca ma veľmi naplňuje a toto miesto je pre mňa vz&aacute;cnou pr&iacute;ležitosťou rozv&iacute;jať svoj talent a pozvan&iacute;m pre každ&eacute;ho kto by si r&aacute;d doprial starostlivosti a pozornosti pre svoje telo a ducha a načerpal nov&uacute; energiu.&nbsp;</p> <h2>Absolvovane kurzy a v&yacute;cvik</h2> <ul> <li>Mas&eacute;r pro sportovn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;že&nbsp;</li> <li>Hloubkov&aacute; Fyzio mas&aacute;ž</li> <li>Indick&aacute; mas&aacute;ž hlavy a antistresov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Fyzio mas&aacute;ž pro těhotn&eacute;</li> <li>Breussova mas&aacute;ž</li> <li>Ritu&aacute;l pěti element&uacute;</li> <li>Wim Hofova metoda - dychov&eacute; cvičen&iacute; a otužov&aacute;n&iacute;</li> <li>V&yacute;cvik Being Blissful Meditation pod veden&iacute;m Paramanand Institute of Yoga Science and Research, India</li> <li>Oshovy meditačn&iacute; techniky</li> </ul>

Ferdinand Uhlíř

<p>Cel&yacute; můj život je v&yacute;razně spjat&yacute; se z&aacute;jmem o lidsk&eacute; tělo, jeho fungov&aacute;n&iacute; a spojitost mezi du&scaron;evnem, fyzičnem a vlivem okol&iacute; na to, jak se c&iacute;t&iacute;me a co prož&iacute;v&aacute;me. Již v ml&aacute;d&iacute; jsem objevoval pozitivn&iacute; působen&iacute; pohybu a rytmů hudby na psychiku člověka. Postupně jsem si č&iacute;m d&aacute;l v&iacute;ce uvědomoval fyzickou n&aacute;ročnost sportovn&iacute;ch aktivit, a proto mě m&aacute; profesn&iacute; dr&aacute;ha, před v&iacute;ce než 25 lety, zavedla k mas&aacute;ž&iacute;m. Ty nejen, že pom&aacute;haj&iacute; regenerovat svaly lidsk&eacute;ho těla, ale i psychiku, kter&aacute; naopak dok&aacute;že v&yacute;razn&yacute;m způsobem ovlivnit to, jak se c&iacute;t&iacute;me po str&aacute;nce fyzick&eacute;.</p> <p>V roce 2005 jsem se nav&iacute;c začal věnovat tr&eacute;ninkům kondičn&iacute;ho cvičen&iacute; a fitness, kde jsem se specializoval na spr&aacute;vn&eacute; zapojov&aacute;n&iacute; různ&yacute;ch svalov&yacute;ch parti&iacute; lidsk&eacute;ho těla, aby nedoch&aacute;zelo k jejich nen&aacute;vratn&eacute;mu po&scaron;kozov&aacute;n&iacute;.</p> <p>Jsem přesvědčen&yacute;, že to, jak se člověk c&iacute;t&iacute;, ovlivňuj&iacute; i věci, kter&eacute; ho obklopuj&iacute;, a proto jsem v roce 2019 &uacute;spě&scaron;ně vystudoval &scaron;kolu interi&eacute;rov&eacute;ho designu v Praze.</p> <p>Po mnoha letech působen&iacute; na manažersk&yacute;ch pozic&iacute;ch v několika velk&yacute;ch společnostech jsem v roce 2019 začal tak&eacute; intenzivně vn&iacute;mat potřebu opustit svět financ&iacute; a vr&aacute;tit se zpět k p&eacute;či o lidsk&eacute; tělo. Nemalou měrou se o to zasloužila pr&aacute;vě Shaaze, kterou jsem nejdř&iacute;ve poznal jako klient, když jsem k n&iacute; doch&aacute;zel na fyzioterapeutick&eacute; mas&aacute;že. D&iacute;ky tomuto osudov&eacute;mu spojen&iacute; mohu dnes b&yacute;t souč&aacute;st&iacute; t&yacute;mu Shaaze mas&aacute;že a pod jej&iacute;m veden&iacute;m si nad&aacute;le prohlubovat vědom&iacute; o fungov&aacute;n&iacute; lidsk&eacute;ho těla a pro v&aacute;s, kteř&iacute; jste se rozhodli na chv&iacute;li se zastavit a uvolnit, nebo jen c&iacute;t&iacute;te potřebu akutn&iacute; pomoci, b&yacute;t plně k dispozici.</p> <h2>Vzděl&aacute;n&iacute; a kurzy</h2> <ul> <li>Studium SOU Obchodn&iacute; Brno</li> <li>Sportovn&iacute; a rekondičn&iacute; mas&aacute;ž</li> <li>Zkou&scaron;ky kondičn&iacute;ho tr&eacute;nov&aacute;n&iacute; a fitness</li> <li>Certifik&aacute;t PT Education, level 1 &ndash; Holmes Place Academy</li> <li>Stretching</li> <li>Hloubkov&aacute; fyzioterapeutick&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Breussova mas&aacute;ž p&aacute;teře</li> <li>Indick&aacute; antistresov&aacute; mas&aacute;ž</li> <li>Těhotensk&aacute; mas&aacute;ž</li> </ul>