Úvodní slider


Hloubková FYZIO masáž pro těhotné

<p>I těhotn&eacute; ženy potřebuj&iacute; poř&aacute;dnou mas&aacute;ž. V prvn&iacute;m trimestru alespoň mas&aacute;ž &scaron;&iacute;je, hlavy a rukou a po třet&iacute;m měs&iacute;ci, když je průběh těhotenstv&iacute; v poř&aacute;dku, i mas&aacute;ž celotělovou. Přet&iacute;žen&eacute; svaly bedern&iacute; p&aacute;teře, kter&eacute; bol&iacute; v&nbsp;důsledku rostouc&iacute;ho miminka, svaly ramen a krku, kter&eacute; jsou napjat&eacute; z&nbsp;ře&scaron;en&iacute; nov&yacute;ch starost&iacute; v&nbsp;těhotenstv&iacute; nebo přet&iacute;žen&iacute; nohou jsou nejčastěj&scaron;&iacute; důvody, kdy nast&aacute;vaj&iacute;c&iacute; maminky přich&aacute;zej&iacute; na mas&aacute;ž.</p> <p>V průběhu 1.-3. měs&iacute;ce si můžete dopř&aacute;t minim&aacute;lně, do hloubky uvolňuj&iacute;c&iacute; mas&aacute;ž ramen, &scaron;&iacute;je, paž&iacute; a cel&eacute; hlavy, kter&aacute; v&aacute;s kr&aacute;sně uklidn&iacute; a nalad&iacute;te se z běžn&yacute;ch povinnost&iacute; do klidu na va&scaron;e děť&aacute;tko.<br /> Od 4.-9. měs&iacute;ce v&aacute;m r&aacute;di pomůžeme s přirozeně přich&aacute;zej&iacute;c&iacute;mi bolestmi zad, kyčl&iacute; a nohou. V tomto obdob&iacute; va&scaron;e tělo přirozeně reaguje na růst děť&aacute;tka v děloze. S t&iacute;m můžou přich&aacute;zet různ&eacute; bolesti, napět&iacute; ve svalech a otoky nohou, s kter&yacute;m si um&iacute;me kr&aacute;sně poradit a v&aacute;m tak ulevit.<br /> V &scaron;estineděl&iacute; v&aacute;m, kdykoli to uzn&aacute;te za potřebn&eacute;, r&aacute;di pomůžeme tak&eacute; mas&aacute;ž&iacute; nebo i chiroprakticky srovn&aacute;n&iacute;m p&aacute;teře na sv&eacute; m&iacute;sto a uvolněn&iacute;m okoln&iacute;ch svalů.</p> <p>S velk&yacute;m citem a &uacute;ctou k otevřenosti a vn&iacute;mavosti v&scaron;ech těhotn&yacute;ch žen se na v&aacute;s tě&scaron;&iacute;me!</p> <div class="reservanto-widget pb-3" data-color-bg="#6d0404!important;" data-color-bg-hover="#eb0000" data-color-boxshadow="#d10000" data-color-text="#ffffff!important" data-color-text-shadow="#990000" data-id="13911" data-segment="1" data-text="Rezervovat">&nbsp;</div> <p>&nbsp;</p>

Hloubková FYZIO masáž by Shaaze

<h2 class="py-3" style="text-align: center;">Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž by Shaaze</h2> <p style="text-align: center;">Hloubkov&eacute; uvolněn&iacute; svalů, kloubů a p&aacute;teře, při kter&eacute;m doch&aacute;z&iacute; skrze prokrven&iacute; svalů i k&nbsp;prokrven&iacute;, uvolněn&iacute; a vyči&scaron;těn&iacute; vnitřn&iacute;ch org&aacute;nů těla. Často tak&eacute; doch&aacute;z&iacute; i k rozprouděn&iacute; lymfatick&eacute;ho syst&eacute;mu a n&aacute;sledn&eacute;mu odvodněn&iacute; těla. Nab&iacute;z&iacute;me j&iacute; v&nbsp;trv&aacute;n&iacute; od 30 do 180 minut, kdy se postar&aacute;me buď o jednotliv&eacute; č&aacute;sti těla, kter&eacute; nejv&iacute;ce potřebuj&iacute; uvolnit nebo ide&aacute;lně o cel&eacute; tělo z&nbsp;předn&iacute; i zadn&iacute; strany.</p> <p style="text-align: center;"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="160" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/22ivk-lgGz0" width="340"></iframe></p> <p>Č&iacute;m vynik&aacute;me?<br /> Č&iacute;m se odli&scaron;ujeme od ostatn&iacute;ch?<br /> Co n&aacute;s bav&iacute;?<br /> Č&iacute;m žijeme?</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;&bdquo;<strong>Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž by Shaaze</strong>&ldquo; je vyzn&aacute;n&iacute;m l&aacute;sky k člověku, k lidsk&eacute;mu tělu i du&scaron;i. K setk&aacute;n&iacute; dvou lid&iacute;, kteř&iacute; se před sebou a společně otev&iacute;raj&iacute;, sd&iacute;lej&iacute; sv&eacute; př&iacute;běhy, ct&iacute; se a propojuj&iacute; se.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Proč &bdquo;<strong>hloubkov&aacute;</strong>&ldquo;&lrm;? Nejenom že um&iacute;me do hloubky namas&iacute;rovat svaly těla a uvolnit tak klouby, p&aacute;teř i jednotliv&eacute; kosti a org&aacute;ny. Do hloubky děl&aacute;me u n&aacute;s &uacute;plně v&scaron;e. Mysl&iacute;me na&scaron;i pr&aacute;ci zcela v&aacute;žně a upř&iacute;mně a s velkou l&aacute;skou ře&scaron;&iacute;me ty nejmen&scaron;&iacute; detaily spojen&eacute; s na&scaron;&iacute; spoluprac&iacute;, chodem salonu i va&scaron;&iacute;m pohodl&iacute;m u n&aacute;s. St&aacute;le hlouběji a hlouběji se každ&yacute; jednotlivě vzděl&aacute;v&aacute;me v oblasti p&eacute;če o tělo a v p&eacute;či o na&scaron;i du&scaron;i, tedy o n&aacute;&scaron; duchovn&iacute; svět.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Proč &bdquo;<strong>FYZIO</strong>&quot;<strong>&lrm;</strong>?&nbsp;Tohle slovo poch&aacute;z&iacute; z řeck&eacute;ho slova fysis neboli př&iacute;rodn&iacute;. Jednodu&scaron;e ct&iacute;me př&iacute;rodn&iacute; z&aacute;kony a to, jak je na&scaron;e tělo božsky navržen&eacute; a vyroben&eacute;. Nevym&yacute;&scaron;l&iacute;me si ž&aacute;dn&eacute; zbytečn&eacute; hmaty a &scaron;katulky a n&aacute;sledujeme přirozenost jednotliv&yacute;ch svalů, kloubů a org&aacute;nů. Protože jedině s obrovsk&yacute;m respektem k tomu přirozen&eacute;mu spolu s na&scaron;&iacute;m hlubok&yacute;m citem můžeme tělu pomoct v uvolněn&iacute;.<br /> Spojuje se zde jak hlubok&aacute; intuice, tak velmi jasn&yacute; ale božk&yacute; ř&aacute;d těla.</p> <p style="text-align: justify;"><br /> Proč &bdquo;<strong>by Shaaze</strong>&ldquo;&lrm;? Lidsk&eacute; tělo mě fascinuje a jeho fungov&aacute;n&iacute; se uč&iacute;m již od malička. A toto vědom&iacute;, věděn&iacute; i učen&iacute; života spojuji v tomto kr&aacute;sn&eacute;m, l&aacute;skypln&eacute;m a hluboce l&eacute;čebn&eacute;m př&iacute;stupu k člověku.&nbsp;<a href="https://shaazemasaze.cz/o-nas">Mas&eacute;ry</a>, kter&eacute; v na&scaron;em salonu potk&aacute;te, jsou lid&eacute;, kteř&iacute; se roky uč&iacute; o lidsk&eacute;m těle i du&scaron;i a psychologick&yacute;ch souvislostech života, svoji pr&aacute;ci miluj&iacute; a můj celostn&iacute; př&iacute;stup k člověku sd&iacute;lej&iacute;. V&scaron;echny n&aacute;s&nbsp;&bdquo;Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž by Shaaze&ldquo;&nbsp;spojuje, v&scaron;ichni ji děl&aacute;me a společně odhalujeme jej&iacute; dal&scaron;&iacute; tajemstv&iacute; a souvislosti během společn&eacute; spolupr&aacute;ce.</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h3 style="text-align: center;">Stavy, kdy se fyzio mas&aacute;ž nejčastěji doporučuje:</h3> <p>&nbsp;</p>

AKCE

<h2>Věrnostn&iacute; program</h2> <p>Věř&iacute;me, že mas&aacute;že by měly b&yacute;t souč&aacute;st&iacute; komplexn&iacute;ho bal&iacute;čku pr&aacute;ce na sobě, p&eacute;če o sebe, o sv&eacute; zdrav&iacute;, o sv&eacute; tělo, du&scaron;i, i mysl... Pr&aacute;vě proto jsme se rozhodli zav&eacute;st <a href="https://www.shaazemasaze.cz/vernostni-program">věrnostn&iacute; program</a>.</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="/uploads/1598867478KHAPZfYH9at1y1h0hsBh.jpg" style="width: 364px; height: 364px;" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <h2>P&aacute;rov&aacute; hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž s posezen&iacute;m v Prosek&aacute;rně</h2> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="/uploads/1592210704Zh4RG3PaLb4nq8LNokD3.png" style="width: 364px; height: 586px;" /></p> <p><strong>D&aacute;rkov&yacute; poukaz na: 60 min. Hloubkov&aacute; fyzio mas&aacute;ž pro dva&nbsp; + L&aacute;hev luxusn&iacute;ho Ros&eacute; Prosecca s italsk&yacute;m občerstven&iacute;m</strong></p> <p>Prvn&iacute; skleničkou V&aacute;s přiv&iacute;t&aacute;me v prostoru Shaaze mas&aacute;že a po mas&aacute;ži si posed&iacute;te v kr&aacute;sn&eacute;m prostřed&iacute; soused&iacute;c&iacute; Prosek&aacute;rny.</p> <p>To v&scaron;e pro V&aacute;s ve v&yacute;hodn&eacute;m bal&iacute;čku za 2200,- Kč*</p> <p><span style="font-size:11px;">*Zahrnuje 60 min. Hloubkov&eacute; FYZIO mas&aacute;že a l&aacute;hev Prosecca s občerstven&iacute;m. U&scaron;etř&iacute;te celkem 600 Kč. D&aacute;rkov&eacute; poukazy objedn&aacute;vejte, pros&iacute;m, na emailu: <a href="http://mailto:recepce@shaazemasaze.cz">recepce@shaazemasaze.cz</a>, za&scaron;leme V&aacute;m je po&scaron;tou či elektronicky.</span></p> <p>&nbsp;</p> <h2>Od 11.5. zač&iacute;n&aacute;me&nbsp;NANOVO!&nbsp;</h2> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Př&aacute;tel&eacute;</strong>,&nbsp;</p> <p>svět se opět probouz&iacute; k životu, my jsme v&scaron;ak neusnuli. Využ&iacute;vali jsme čas, kter&yacute; n&aacute;m byl d&aacute;n, nabyli jsme nov&yacute;ch znalost&iacute; a při&scaron;li s <strong>novinkami</strong>, kter&eacute; n&aacute;m ulehč&iacute; na&scaron;i pr&aacute;ci, abychom ji mohli dělat opravdu dobře a <strong>mohli se v&aacute;m plně věnovat.</strong> Jak&eacute; změny přin&aacute;&scaron;&iacute;me? Čtěte d&aacute;l!</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="/uploads/15891066856ZdZapxvQYQAP61PIkVz.jpg" style="width: 355px; height: 355px;" /></p> <p><strong>Od 11.5.:</strong></p> <p>Jsme v&aacute;m opět k dispozici a jsme připraveni d&aacute;t v&aacute;m tu nejhlub&scaron;&iacute; p&eacute;či.</p> <p>Ru&scaron;&iacute;me recepci. Ve&scaron;ker&eacute; objedn&aacute;vky a storna se nyn&iacute; budou uskutečňovat pouze online přes n&aacute;&scaron;<a href="https://booking.reservanto.cz/Modal/?id=13911&amp;fbclid=IwAR2SFBolkbPpqumF_3yF1qB-xCdKrGS4TItGbEtfuTKRHHuk6w_qTbaYUqo"> rezervačn&iacute; syst&eacute;m</a> nebo osobně na m&iacute;stě s va&scaron;&iacute;m terapeutem.</p> <p>Budete-li m&iacute;t jak&yacute;koli dotaz, můžete n&aacute;m napsat na <a href="http://mailto:recepce@shaazemasaze.cz">recepce@shaazemasaze.cz</a>.</p> <p>Odpou&scaron;t&iacute;me v&aacute;m ve&scaron;ker&eacute; star&eacute; dluhy a resty. Je čas na nov&yacute; prostor, zač&iacute;n&aacute;me nanovo!</p> <p>Chyst&aacute;me pro v&aacute;s roz&scaron;&iacute;řen&iacute; na&scaron;ich služeb o dal&scaron;&iacute; typ opravdov&eacute; mas&aacute;že, nechte se překvapit.</p> <p>&nbsp;</p> <p>P.S.: Sledujte n&aacute;s tak&eacute; na na&scaron;em <a href="https://www.facebook.com/shaazemasaze/">Facebooku</a>. Pravidelně tam zveřejňujeme voln&eacute; term&iacute;ny mas&aacute;ž&iacute; a na&scaron;e nov&eacute; postřehy!</p> <p>Budeme se na v&aacute;s tě&scaron;it! Shaaze &amp; T&yacute;m&nbsp;<img alt="" height="16" role="presentation" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf3/1.5/16/2764.png" width="16" /></p> <p>&nbsp;</p> <h2>Shaaze Mas&aacute;že - Akce na Mezin&aacute;rodn&iacute; den žen</h2> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="/uploads/1582019182Om5MFHLBv6SsnK8qxsTT.png" style="width: 314px; height: 444px;" /></p> <p><br /> <strong>CO</strong>? Bal&iacute;ček: 60 min. Hloubkov&aacute; FYZIO mas&aacute;ž by Shaaze + Kr&aacute;sn&aacute; živ&aacute; kytička, kterou va&scaron;i ženu uv&iacute;t&aacute;me.</p> <p><strong>ZA KOLIK</strong>? Akce za 999,-Kč.</p> <p><strong>KDY</strong>? K zakoupen&iacute; a vyčerp&aacute;n&iacute; do 31.3.2020.</p> <p><strong>JAK</strong>? Telefonicky na +420 603 961 136 nebo emailem na <a href="mailto:recepce@shaazemasaze.cz?subject=Akce%20MD%C5%BD%20Shaaze%20mas%C3%A1%C5%BEe">recepce@shaazemasaze.cz</a>.&nbsp;</p>